Regulamin Sklepu

 
Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.beztrosko.com jest South Central Tomasz Chodorowicz z siedzibą przy ulicy Klonowej 20/26, 00-591 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 7010251486, REGON 385998916
(w dalszej części zwany „Beztrosko.com” lub "Sprzedający")
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Beztrosko.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Beztrosko.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Beztrosko.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Beztrosko.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem Beztrosko.com.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – South Central Tomasz Chodorowicz
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.


  §3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Sklep beztrosko.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.beztrosko.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.


  §4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.


  §5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.


  §6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi 4 dni roboczych,
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 4 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.


  §7 
  REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@bezdrinks.com lub pisemnie na adres: South Central Tomasz Chodorowicz Klonowa 20/26, 00-591 Warszawa
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.


  §8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: South Central Tomasz Chodorowicz Klonowa 20/26, 00-591 Warszawa
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


  §9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


  §10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


  §11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@bezdrinks.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób


  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Zwijana treść

Czy wszystkie Wasze napoje są bezalkoholowe?

Tak. W Beztrosko sprzedajemy wyłącznie napoje bezalkoholowe, co w świetle polskiego prawa oznacza, że zawierają maksymalnie 0,5% objętości alkoholu. 0,5% oznacza tylko niewielką ilość alkoholu. Każdy produkt, który przechodzi przez naturalny proces fermentacji, zawiera śladowe ilości alkoholu. Dotyczy to wielu produktów spożywczych, w tym octu, bananów, chleba, soków owocowych, a nawet lemoniady. 

Napoje bezalkoholowe, takie jak kombucha, mogą zawierać do 0,5% alkoholu, ale informacja ta nie musi być ujawniona przez producenta, ponieważ napoje te nie znajdują się w kategorii napojów bezalkoholowych. To samo dotyczy deserów i innych produktów spożywczych, chociaż niektóre z nich mogą zawierać więcej niż 0,5% alkoholu.

Musielibyście wypić ogromne ilości tych napojów, żeby poczuć wpływ alkoholu. A niektóre badania sugerują, że fizycznie nie możesz się upić spożywając napoje o zawartości 0,5% alkoholu.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00194-012-0835-8#page-1

Na stronie staramy się stosować precyzyjne oznaczenia dotyczące faktycznej zawartości alkoholu. Jeśli szukasz czegoś całkowicie bez alkoholu, wypatruj tagów na stronie produktu z oznaczeniem 0,0%.

Jak przechowywać otwarte butelki?

Zawsze czytaj etykiety na butelkach. Znajdziesz na nich wskazania, w jakich warunkach przechowywać dany napój po otwarciu. Jako że napoje bezalkoholowe nie zawierają naturalnej substancji konserwującej, jaką jest alkohol, często po otwarciu wymagają przechowywania w lodówce oraz spożycia w określonym przedziale czasu.

Czy mogę spożywać te napoje będąc w ciąży?

Lekarze zalecają unikanie napojów nawet z niewielką ilością alkoholu podczas ciąży. Jeśli chcesz mieć pewność, że dany napój jest bezpieczny dla Ciebie i Twojego dziecka, upewnij się że jest oznaczony jako zawierający 0.0% zawartości alkoholu. Zawartość alkoholu podajemy w zakładce “składniki” na stronie każdego napoju.

Czy Wasz napoje można bezpiecznie spożywać w trakcie przyjmowania leków?

Chociaż te produkty mają niską zawartość alkoholu lub nie mają go wcale i nie powodują upojenia, zawsze warto skonsultować się z zaufanym lekarzem w przypadku wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia czy konkretnych składników tych napojów.

Jak najlepiej spożywać napoje bezalkoholowe z Beztrosko?

To zależy, co pijesz! Co do zasady, większość bezalkoholowych spirytów została opracowana jako baza do koktajli, choć wybrane z nich można spożywać w czystej formie. Bogatą bazę przepisów na bezalkoholowe koktajle wykorzystujące nasze napoje znajdziesz tutaj. Przygotowaliśmy też kilka gotowych zestawów naszych napojów, z których w łatwy sposób przygotujesz proste i smaczne drinki. Zestawy te znajdziesz tutaj.

Większość bezalkoholowych aperitifów sprawdzi się też z dobrym tonikiem.

Nasze bezalkoholowe wina można spożywać tak jak ich alkoholowe odpowiedniki.

Moja przesyłka została uszkodzona, co mam zrobić?

Najmocniej Cię przepraszamy! Dokładamy wszelkich starań, aby pakować Wasze przesyłki w sposób całkowicie bezpieczny i niezniszczalny, ale niestety natura szklanych butelek jest taka, że czasem najlepsze zabezpieczenia nie ochronią ich przed stłuczeniem. Napisz do nas na hello@bezdrinks.com załączając zdjęcie uszkodzonej przesyłki, a my niezwłocznie wyślemy Ci nowe napoje.

Czy wino bezalkoholowe jest mniej kaloryczne od zwykłego wina?

Zasadniczo tak. O ile mniej, to oczywiście zależy od konkretnego produktu, ale niektóre wina mają nawet o 80% mniej kalorii od swoich alkoholowych odpowiedników. Przykładowo Riesling Kolonne Null, który znajdziesz w naszym sklepie bezalkoholowym zawiera 19 kcal na 100 ml, podczas gdy alkoholowy Riesling typowo zawiera ok 80 kcal na 100 ml.

Główną przyczyną, dla której napoje bezalkoholowe zawierają mniej kalorii w porównaniu do ich alkoholowych odpowiedników, jest oczywiście alkohol. Zatem kiedy alkohol jest usuwany lub całkowicie pomijany w procesie, otrzymujemy napój o niskiej kaloryczności.

Oczywiście, istnieje wiele napojów bezalkoholowych, które zawierają “puste kalorie”, takie jak silnie słodzone napoje gazowane. Brak alkoholu nie czyni ich automatycznie zdrowymi. W naszym sklepie staramy się oferować napoje alternatywne dla alkoholu, które jednocześnie nie są cukierkami w płynie.

Co oznaczają pojęcia sober curious i mindful drinking?

Sober Curious to refleksja nad tym, jak spożywanie alkoholu wpływa na ciało, umysł i nasze relacje z innymi, a także jak mogłaby wyglądać nasza codzienność, gdybyśmy ograniczyli w niej obecność i rolę alkoholu. Podobnie, Mindful Drinking to przemyślane podejście do konsumpcji alkoholu. Osoby pijące świadomie obserwują, uczą się i ostatecznie kontrolują swoje spożycie.

Jak więc wygląda świadome picie? Wielu świadomych pijących moderuje swoje nawyki. Niektórzy na przykład wybierają napoje o niższej zawartości alkoholu, ograniczają liczbę drinków spożywanych przy danej okazji, nie piją w dni robocze czy robią dłuższą przerwę od alkoholu. A niektórzy rezygnują z alkoholu całkowicie.

Pamiętaj: nawet w naszym społeczeństwie zdominowanym przez alkohol, spożywanie go nigdy nie jest obowiązkowe. Świadome picie polega na decydowaniu, co jest dla Ciebie dobre, dzisiaj, w danej chwili. Więcej o trendzie mindful drinking oraz sober curious przeczytasz tutaj.

Gdzie mogę odebrać swoje zamówienie gdy wybiorę “odbiór osobisty”?

Po odbiór zamówień zapraszamy do naszej siedziby na Warszawskim Śródmieściu przy ul. Klonowej 20/26 (okolice Placu Unii Lubelskiej).

Dlaczego wina bezalkoholowe nie są tańsze od win alkoholowych?

Wino bezalkoholowe zaczyna swoje życie jako zwykłe wino alkoholowe, a następnie zostaje poddane dealkoholizacji. Dealkoholizacja, czyli usunięcie alkoholu z wina, jest dodatkowym etapem w procesie i stanowi dodatkowy koszt dla producenta. Między innymi z tego powodu wina bezalkoholowe są często droższe niż ich klasyczne warianty. Po więcej informacji na temat dealkoholizacji wina odsyłamy do naszego artykułu.